storm-op-komst_fred-de-krom-fotografie-en-beeldbewerking_2

algemene voorwaarden van Fred de Krom Fotografie & Beeldbewerking

Artikel 1. Definities

  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
 2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen fotograaf en opdrachtgever
 3. Opdracht: de dienst of het product dat door fotograaf geleverd zal worden.
 4. Fotograaf: Fred de Krom Fotografie & Beeldbewerking, KvK 65660277, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
 5. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
 6. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
 7. Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt ten alle tijden bij opdrachtgever.
 8. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912
 9. Aw: Auteurswet 1912

Artikel 2. Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
 2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Aanbod

 1. Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst.
 2. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 14 dagen na de datum van verzending door fotograaf.
 3. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen/leveranciers/overheid (btw). Fotograaf zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

 1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt dat fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
 2. Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maakt.
 3. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

Artikel 5. Boekingen

 1. Een fotoreportage boeken kan: via het contactformulier op de site of per e-mail.
 2. Tenzij anders overeengekomen zijn eventuele reiskosten van fotograaf niet bij de prijs van een fotoreportage inbegrepen en dienen deze nog apart te worden voldaan.
 3. De offerte is geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Fotograaf heeft het recht tot 2 dagen na de ontvangst van haar aanvaarding van haar aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
 4. Het boeken van een fotoreportage is niet vrijblijvend. Zodra er een afspraak gemaakt is voor een reportage, is annuleren niet meer mogelijk. In geval van annulering van een opdracht door de opdrachtgever, om welke reden dan ook, heeft fotograaf recht op 25% van het offerte- c.q. factuurbedrag. In geval van reservering voor een trouwreportage is terugbetaling van de reserveringskosten niet mogelijk. Fotograaf adviseert opdrachtgever gebruik te maken van een annuleringsverzekering.
 5. Het weer is een instabiele factor. Bij bewolking en zonneschijn kunnen foto’s gemaakt worden. Echter bij (harde) regen niet, vanwege de apparatuur. Fotograaf beslist dan ook of een reportage al dan niet door kan gaan. Bij niet doorgaan wordt de afspraak verplaatst naar een, in overleg te bepalen, alternatieve datum.
 6. Mocht tijdens het fotograferen blijken dat er door wat voor reden dan ook geen geschikte opnamen gemaakt kunnen worden, wordt de fotosessie afgelast en dient er 25% van het totaalbedrag voor de gereserveerde tijd betaald te worden. Eventuele reiskosten dienen 100% afgerekend te worden. Het niet kunnen maken van geschikte opnamen kan uitsluitend tijdens de fotosessie worden besproken en geconstateerd. Dit is niet meer mogelijk na de sessie, de selectie en/of bewerking van de beelden i.v.m. geïnvesteerde uren door Fred de Krom Fotografie & Beeldbewerking.
 7. In uitzonderlijke gevallen kan ervoor gekozen worden om de fotosessie kosteloos opnieuw te doen (uitsluitend wanneer fotograaf dit aangeeft). De verantwoordelijkheid voor de keuze om voor deze herkansing te gaan ligt bij de opdrachtgever.
 8. Mocht de herhalingsfotosessie wederom, door wat voor reden, niet tot geschikte opnames leiden dan vindt er geen restitutie meer plaats van het resterende fotosessiebedrag; dit vanwege de dubbel gereserveerde en geïnvesteerde tijd.
 9. De reportage en foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld en/of tegoed in geen geval mogelijk.

Artikel 6. Uitvoering van de opdracht

 1. Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt.
 2. Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotosessie en/of reportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
 3. Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door fotograaf slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met fotograaf en kan extra kosten met zich meebrengen.
 4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

Artikel 7. Ontwerp

 1. Fotoalbums worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van fotograaf ontworpen.
 2. Het eerste ontwerp van een fotoalbum zal binnen 4 weken nadat de fotoselectie is gemaakt, digitaal voorgelegd worden.
 3. Opdrachtgever heeft na ontvangst van de fotobestanden, maximaal 4 weken de tijd een selectie foto’s voor het fotoboek aan fotograaf door te geven. Na deze periode zal fotograaf zonder overleg een selectie maken.
 4. Opdrachtgever krijgt eenmaal de gelegenheid wijzigingen in het ontwerp aan te laten brengen. Een groter aantal wijzigingen en/of wijzigingen op een later tijdstip, is enkel mogelijk tegen betaling.
 5. Binnen twee weken na gevraagde wijzigingen legt fotograaf een nieuw ontwerp voor aan opdrachtgever.
 6. Fotograaf laat fotoalbums niet eerder drukken dan opdrachtgever het ontwerp heeft goedgekeurd.
 7. Wanneer de ontwerpfase in gang is gezet of is afgerond, kan niet meer afgezien worden van afname van album.

Artikel 8. Levering

 1. Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
 2. Online presentatie van fotosessies kennen een geschatte levertijd van 14 dagen, tenzij anders overeengekomen.
 3. Online presentatie van bruiloften kennen een geschatte levertijd van 3 weken, tenzij anders overeengekomen.
 4. De online presentatie blijft twee maanden gratis beschikbaar. In de periode waarin de online presentatie beschikbaar is bestaat voor opdrachtgever de mogelijkheid producten te bestellen via de online gallery.
 5. Nabestellingen dienen vooraf te worden voldaan, pas na ontvangst van de betaling zullen producten door fotograaf worden vervaardigd, dan wel besteld bij haar leveranciers.
 6. Fotoalbums worden, tenzij anders overeengekomen, uiterlijk 4 weken na goedkeuring definitief ontwerp geleverd. Levertermijn kan afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van het gekozen materiaal.
 7. Fotograaf maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten wordt aan opdrachtgever per e-mail gecommuniceerd.
 8. Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen.
 9. Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, per gewone post. Uitgezonderd albums: deze dienen persoonlijk te worden afgehaald. Verzending is evt. mogelijk, verzekerd met track en trace, voor rekening van de opdrachtgever. Levering van de digitale bestanden geschiedt, tenzij anders overeengekomen, per WeTransfer, USB-stick of DVD.

Artikel 9. Vergoeding

 1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
 2. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
 3. Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever.
 4. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen uurtarief en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen.
 5. Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders overeengekomen of vermeld op offerte en/of website.

Artikel 10. Betalingsvoorwaarden

 1. Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
 2. Tenminste 25% van het totaalbedrag wordt als aanbetaling van de bruidsreportage verlangd en dient binnen 4 weken na acceptatie van de opdracht voldaan te zijn. Het resterende bedrag dient 8 weken voorafgaand aan de opdracht voldaan te zijn, tenzij anders overeengekomen.  Opdrachtgever ontvangt hiervoor een factuur. Aanbetalingskosten zijn niet terug te vorderen.
 3. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn voor particulieren 14 dagen na factuurdatum. Wanneer de reportage nog niet volledig is betaald, kunnen helaas geen foto’s worden geleverd (ook niet via een downloadpagina).
 4. Tenzij anders is overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn voor bedrijven en instellingen 30 dagen na factuurdatum.

Artikel 11. Annulering en opschorting

 1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
 2. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
 3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
 4. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengt fotograaf 25% van de overeengekomen totaalprijs in rekening.
 5. In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor fotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal fotograaf een vervangende fotograaf voorstellen, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen.
 6. Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker dan drie maal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden.
 7. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.
 8. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door fotograaf.

Artikel 12. Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan fotograaf.
 2. Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.
 3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 13. Auteursrecht

 1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf, indien niet anders overeengekomen.
 2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij fotograaf.
 3. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, wedstrijden, beurs- en demonstratiemateriaal.
 4. Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.
 5. Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van fotograaf.
 6. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sub-licenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
 7. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
 8. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.
 9. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van fotograaf.
 10. Elk gebruik van een werk van fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van fotograaf.
 11. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van de fotograaf door opdrachtgever of derden, wordt er minimaal twee maal de gebruikelijke licentievergoeding (minimaal €75,-)  door de fotograaf in rekening gebracht. Deze licentievergoeding is afhankelijk van doel, oplage en gebruik. Dit bedrag wordt vermeerderd met een veelvoud van dit bedrag indien een bronvermelding ontbreekt of als de foto is verminkt.
 12. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van fotograaf.

Artikel 14. Portretrecht

 1. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, wedstrijden, beurs-en demonstratiemateriaal, tenzij anders overeengekomen.
 2. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te licentiëren aan derden ter promotie.
 3. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij fotograaf schriftelijk bekend gemaakt te worden.
 4. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van fotograaf of diens vertegenwoordigers.
 2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.
 3. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het offerte- c.q. factuurbedrag.
 4. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.
 5. Opdrachtgever is tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor zichzelf en zijn eigendommen. Schade aan opdrachtgever, zijn eigendommen en aan anderen in de breedste zin van het woord kunt u op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.
 6. Deelname aan een fotoreportage is volledig voor uw eigen risico.
 7. Wanneer fotograaf in geval van ziekte of andere overmacht niet in de gelegenheid is om de opdracht uit te voeren, kan de fotograaf niet aansprakelijk worden gesteld. Fotograaf zal haar best doen een vervanger voor te stellen. De overeenkomst kan ontbonden worden zonder schadeloosstelling.
 8. Bij diefstal of plotseling (onverwachts) technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht (waaronder inbegrepen het verliezen of falen van computers, camera’s, geheugenkaarten of ongeval) zal de opdracht, voor zover dat nog mogelijk is gezien de op dat moment ontstane situatie, naar beste kunnen worden uitgevoerd of bewerkt.
 9. Opdrachtgever kan leverancier voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet ingebreke stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 16. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

 1. Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld.
 3. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 17. Overige bepalingen

 1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
 2. Op alle rechtsverhoudingen tussen Fred de Krom Fotografie & Beeldbewerking en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 3. Deze voorwaarden vervangen alle vorige.
error: Copyright Fred de Krom Fotografie & Beeldbewerking.